કવિતાનો માણસ

ચીતરો નિશાળિયાઓ પાટી ભરીને પુષ્પો; ઈશ્વરની આ નિશળે ભણતર પતંગિયાં છે.

Slide Image 1

'નિસ્યંદન'

૨૪ વર્ષ બાદ ફરી શરૂ થયેલું ગુજરતી કવિતાનું ઈ-સામયિક.

આપણો સંવાદ

આપ સાથેનો મારો સાહિત્યિક સંવાદ

મારું સાહિત્ય સર્જન

મારાં કાવ્યો

Poetry Platform

An interactive platform for world poetry to Gujarati and Gujarati to world poetry

Latest From The Blog

 • Nisyandan 28th issue on your screen..

  Nisyandan 28th issue on your screen..
  Download Link : http://yogish.co.in/wp-content/Nisyandan/Nisyandan28.pdf
  પ્રિય ભાવક,

  ખાસ્સા લાંબા અંતરાલ પછી આપણે મળી રહ્યાં છીએ.
  આ સામયિકના પ્રકાશનમાં થયેલા વિલંબનાં કારણોમાં કેટલીક અંગત અડચણો અને પ્રકાશન માટે જરૂરી એવી યોગ્ય સામગ્રીનો અભાવ રહ્યો છે.
  છપાતાં સામયિકો સામે આ સામયિક જેવા […]

  Continue Reading →
 • ‘નિસ્યંદન’નો 27મો અંક આપ સમક્ષ છે.

  પ્રિય ભાવક,
  ‘નિસ્યંદન’નો 27મો અંક આપ સમક્ષ છે.
  આઠેક માસના અંતરાલ બાદ મળી રહ્યા છીએ.

  અંક ડાઉનલોડ કરવાની કડી :
  Nisyandan27.pdf

  આપના તરફથી પ્રતિભાવ રૂપે એક ઈ-મેઈલ મળે તેવી અપેક્ષા છે. આપ આપના વર્તુળમાં  ઈ-મેઈલ મોકલી આ સામયિકના પ્રસારમાં મદદરૂપ થઈ  શકો છો.
  સર્જકોને […]

  Continue Reading →
 • નિસ્યંદન’નો 26મો અંક આપ સમક્ષ છે

  પ્રિય ભાવક, ‘નિસ્યંદન’નો 26મો અંક આપ સમક્ષ છે. અંક ડાઉનલોડ કરવાની કડી : Nisyandan26.pdf આપના તરફથી પ્રતિભાવ રૂપે એક ઈ-મેઈલ મળે તેવી અપેક્ષા છે. આપ આપના વર્તુળમાં  ઈ-મેઈલ મોકલી આ સામયિકના પ્રસારમાં મદદરૂપ થઈ  શકો છો. સર્જકોને કવિતા પાઠવવાનું નિમંત્રણ.  મળતાં રહીએ…   યોગેશ વૈદ્ય તંત્રી- સંપાદક ‘નિસ્યંદન’  
  Continue Reading →