કવિતાનો માણસ

ચીતરો નિશાળિયાઓ પાટી ભરીને પુષ્પો; ઈશ્વરની આ નિશળે ભણતર પતંગિયાં છે.

Slide Image 1

'નિસ્યંદન'

૨૪ વર્ષ બાદ ફરી શરૂ થયેલું ગુજરતી કવિતાનું ઈ-સામયિક.

આપણો સંવાદ

આપ સાથેનો મારો સાહિત્યિક સંવાદ

મારું સાહિત્ય સર્જન

મારાં કાવ્યો

Poetry Platform

An interactive platform for world poetry to Gujarati and Gujarati to world poetry

Latest From The Blog

 • નિસ્યંદન’નો 26મો અંક આપ સમક્ષ છે

  પ્રિય ભાવક, ‘નિસ્યંદન’નો 26મો અંક આપ સમક્ષ છે. અંક ડાઉનલોડ કરવાની કડી : Nisyandan26.pdf આપના તરફથી પ્રતિભાવ રૂપે એક ઈ-મેઈલ મળે તેવી અપેક્ષા છે. આપ આપના વર્તુળમાં  ઈ-મેઈલ મોકલી આ સામયિકના પ્રસારમાં મદદરૂપ થઈ  શકો છો. સર્જકોને કવિતા પાઠવવાનું નિમંત્રણ.  મળતાં રહીએ…   યોગેશ વૈદ્ય તંત્રી- સંપાદક ‘નિસ્યંદન’  
  Continue Reading →
 • પ્રિય ભાવક,
  ‘નિસ્યંદન’નો 25મો અંક આપ સમક્ષ છે.
  પ્રકાશનમાં આવેલી અનિયમિતતા બદલ ક્ષમા યાચના.
  વિશેષ કશું કહેવાનું નથી ….’ નિસ્યંદન’નાં કાવ્યો અને સંપાદકીય કહેશે પોતાની વાત.
  અંક ડાઉનલોડ કરવાની કડી :
  Nisyandan 25

  આપના તરફથી પ્રતિભાવ રૂપે એક ઈ-મેઈલ મળે તેવી અપેક્ષા છે. […]

  Continue Reading →
 • An Assamese Poetry Special Issue of ‘Nisyandan’ ( An E-Magazine of Gujarati Poetry)

  Dear Readers,
  We are pleased to publish the first of its kind, An Assamese Poetry Special Issue of ‘Nisyandan’ ( An E-Magazine of Gujarati Poetry). It is on your screen now…. Again a milestone activity by a Gujarati Magazine.
  This is our […]

  Continue Reading →