‘નિસ્યંદન’ના અંકો ડાઉનલોડ કરો

24 વર્ષ બાદ ફરી શરુ થયેલ નિસ્યંદનના અંકો અહીંથી ડાઉનલોડ કરી શકો છો.

1) વર્ષ 1 અંક 1   :http://www.yogish.co.in/wp-content/Nisyandan/Nismarch12.pdf

2) વર્ષ 1 અંક 2  :http://www.yogish.co.in/wp-content/Nisyandan/Nisyandan%20May12R.pdf

3) વર્ષ 1 અંક :http://www.yogish.co.in/wp-content/Nisyandan/Nisyandan%20july%2012_2.pdf

 4) વર્ષ 1 અંક :http://www.yogish.co.in/wp-content/Nisyandan/Nisyandan%20sept%202012.pdf

5) વર્ષ 1 અંક : http://www.yogish.co.in/wp-content/Nisyandan/Nisyandan%20nov%202012.pdf

6) વર્ષ 1 અંક :   http://www.yogish.co.in/wp-content/Nisyandan/Nisyandan%20Jan%202013%20Final.pdf

7) વર્ષ 2 અંક : http://www.yogish.co.in/wp-content/Nisyandan/NisyandanMarch02013_0.pdf

8)વર્ષ 2 અંક 2 : http://www.yogish.co.in/wp-content/Nisyandan/Nis%208.pdf

9)વર્ષ 2 અંક 3 : http://www.yogish.co.in/wp-content/Nisyandan/Nisyandan%209.pdf

10)વર્ષ 2 અંક 4 : http://www.yogish.co.in/wp-content/Nisyandan/Nisyandan_10.pdf

11)વર્ષ 2 અંક 5 : http://www.yogish.co.in/wp-content/Nisyandan/Nisyandan_11.pdf

11M)વર્ષ 2 અંક 5  :http://www.yogish.co.in/wp-content/Nisyandan/Nisyandan_11mobile.pdf

12)વર્ષ 2 અંક 6 : http://www.yogish.co.in/wp-content/Nisyandan/Nisyandan12.pdf

13)વર્ષ 3 અંક 1 :  http://www.yogish.co.in/wp-content/Nisyandan/Nisyandan13.pdf

 14-15)વર્ષ 3 અંક 2-3 :  http://www.yogish.co.in/wp-content/Nisyandan/Nisyandan14.pdf

16)વર્ષ 3 અંક 4 :  http://yogish.co.in/wp-content/Nisyandan/Nisyandan16.pdf

17)વર્ષ 3 અંક 4 :  http://yogish.co.in/wp-content/Nisyandan/Nisyandan17.pdf

18)વર્ષ 4 અંક 1-2 ( Manipuri Poetry Sp.) : http://yogish.co.in/wp-content/Nisyandan/Manipuri%20Poetry%20Special/Nisyandan18.pdf

19) વર્ષ 4 અંક 3 : http://yogish.co.in/wp-content/Nisyandan/Nisyandan20.pdf

20) વર્ષ 4 અંક 4-5 : http://yogish.co.in/wp-content/Nisyandan/Nisyandan2122.pdf

21)  An Assamese Poetry Special Issue  Nisyandan 23 24.pdf

22)  વર્ષ 4 સળંગ અંક ૨૫ :  Nisyandan 25

 

 

 

 

 

આપના પ્રતિભાવની અપેક્ષા છે