• ‘નિસ્યંદન’ ને ૨૪ વર્ષ પછી ઈ – ફોરમેટમાં આપની સમક્ષ

   ૨૪ વર્ષ પછી …..

  ‘નિસ્યંદન’ ને  ૨૪ વર્ષ પછી ઈ – ફોરમેટમાં આપની  સમક્ષ   મૂકતા હર્ષ  થઈ રહ્યો છે.
   
  નિસ્યંદન’ની સાઈકલો સ્ટાઇલ થી કોમ્પ્યુટર સ્ક્રીન સુધી ની સફર કૈંક અંશે  રોમાંચક અને વિશેષ  આનંદપ્રદ રહી   છે .
  અમારો આ પ્રયત્ન આપને કેવો લાગ્યો તે જાણવા ઉત્સુક છીએ  .
   
  નિસ્યંદન વિષેના આપના સૂચનો / અભિપ્રાય આવકાર્ય છે.
   
  સર્જકોની ઉત્તમ કૃતિઓ  અમને પ્રાપ્ત થતી રહેશે તેવી  અપેક્ષા  છે.
  લિંક
   અમને મળવાનાં ઠામ ઠેકાણા
  O ટપાલી દ્વારા યોગેશ વૈદ્ય, ‘હ્રદય કુંજ’, યોગેશ્વર સોસાયટી, ૬૦ ફૂટ રોડ, વેરાવળ. ૩૬૨ ૨૬૫   (ગુજરાત). ભારત.
   
  O ઇ-મેઇલ દ્વારા –    mryogi62@gmail.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *