• ‘નિસ્યંદન’ સળંગ અંક – ૯ આપનાં કોમ્પ્યુટર સ્ક્રીન પર ……….

  Posted on August 19, 2013 by Yogesh Vaidya in 'નિસ્યંદન'.

                                        

  એક વર્ષમાં નિસ્યંદન10000 વાચકો સુધી પહોંચતું થયું છે. આપના પ્રેમ અને  સહયોગ વડે જ આ શક્ય બની શક્યું છે.

  લવાજમ : આપનો ઉમળકો અને આપની કાવ્યનિષ્ઠા.

  આપના પ્રિય ઈ-સામયિક નિસ્યંદનનું પ્રકાશન અને અન્ય સાહિત્યિક પ્રવૃત્તિઓ હવે અહીંથી જ થઈ રહી છે….

  O અંક ડાઉનલોડ લિંક-

  http://www.yogish.co.in/wp-content/Nisyandan/Nisyandan%209.pdf

   

  નિસ્યંદનસાથે જોડાયેલા રહેશો.

  રાહ જોઈએ છીએ આપના પ્રતિભાવની…

   યોગેશ વૈદ્ય

  તંત્રી સંપાદક

Leave a Reply