• ‘નિસ્યંદન’નો અંક- ૧૭ આપનાં કોમ્પ્યુટર સ્ક્રીન પર

  Posted on March 3, 2015 by Yogesh Vaidya in 'નિસ્યંદન'.

  પ્રિય વાચક,

  નિસ્યંદનનો  અંક- ૧ આપનાં કોમ્પ્યુટર સ્ક્રીન પર …..

  ( Download link   )

   

  આપને ‘નિસ્યંદન’ ગમે છે ?

  અમને ખબર છે,  આપને આ સામયિક ખૂબ જ ગમે છે..

  તો આ સામયિકના પ્રસાર માટે આટલું કામ કરી શકો ???

  ‘નિસ્યંદન’ના પ્રચાર અને પ્રસારની યાત્રા માટે પહેલો પડાવ નિર્ધાર્યો છે… ૫૦૦૦૦ વાચકો સુધી પહોંચવાનો…ગુજરાતી ભાષા બોલતી પ્રજાના એક ટકાનો પણ દશમો ભાગ !!

  આપ આપના ૧૦-૧૫ મિત્રોને આ સામયિક મોકલી તેમને આ સામયિકના વાચક-ગણમાં જોડાવા કહી શકો??

  તમે અને તમારા મિત્રો નીચે જણાવેલ કોઈ એક અથવા બધી જ વિધી દ્વારા નિસ્યંદન’ (નિ:શુલ્ક) મેળવવા નામાંકન કરી શકે ???….

  ૧) આ વેબસાઈટ પરના નામાકન પત્રામાં જરૂરી વિગતો ભરી સબમીટ કરી દેશો. અથવા આ વેબસાઈટને Subscribe  કરી ત્યાં ચલતી ગતિ-વિધિઓથી મહિતગાર રહી શકો છે.

  ( બન્ને વ્યવસ્થાઓ સાઈડબાર પર ઉપલબ્ધ છે. )

  ૨) અહીં આપેલી લિંક પર જઈ ખૂલતા ફોર્મમાં વિગતો ભરી સબમીટ કરી દેશો.

   લિંક https://docs.google.com/spreadsheet/embeddedform?formkey=dHRQTnYzLVI4YWZmNHpXVF9VS3R4cnc6MQ

  ૩) અમરા ફેઈસબુક પેઇજ https://www.facebook.com/Nisyandan  પર જઈ  ‘Like’ કરી દેશો.

  વિશાળ વાચક સમૂહ સુધી પહોંચવા અને આપણાં સર્વની વીજાણુ સુરક્ષા માટે પણ આ વિધિ ખૂબ જરૂરી છે.

  તમારાં કિંમતી સૂચનોની અપેક્ષા છે.

  યોગેશ વૈદ્ય

  તંત્રી સંપાદક

3 Responsesso far.

 1. manisha says:

  Submission accept

 2. Rasik juthani says:

  Very nice. Keep it up.

Leave a Reply