• નિસ્યંદન’નો 26મો અંક આપ સમક્ષ છે

  Posted on February 20, 2017 by Yogesh Vaidya in 'નિસ્યંદન'.

  Nis26

  પ્રિય ભાવક,

  ‘નિસ્યંદન’નો 26મો અંક આપ સમક્ષ છે.

  અંક ડાઉનલોડ કરવાની કડી :

  Nisyandan26.pdf

  આપના તરફથી પ્રતિભાવ રૂપે એક ઈ-મેઈલ મળે તેવી અપેક્ષા છે. આપ આપના વર્તુળમાં  ઈ-મેઈલ મોકલી આ સામયિકના પ્રસારમાં મદદરૂપ થઈ  શકો છો.

  સર્જકોને કવિતા પાઠવવાનું નિમંત્રણ.

   મળતાં રહીએ

   

  યોગેશ વૈદ્ય

  તંત્રી- સંપાદક

  ‘નિસ્યંદન’

   

Comments are closed.