• ‘નિસ્યંદન’નો 27મો અંક આપ સમક્ષ છે.

  Posted on November 18, 2017 by Yogesh Vaidya in 'નિસ્યંદન'.

  Inline images 2

  પ્રિય ભાવક,

  ‘નિસ્યંદન’નો 27મો અંક આપ સમક્ષ છે.

  આઠેક માસના અંતરાલ બાદ મળી રહ્યા છીએ.

  અંક ડાઉનલોડ કરવાની કડી :

  Nisyandan27.pdf

  આપના તરફથી પ્રતિભાવ રૂપે એક ઈ-મેઈલ મળે તેવી અપેક્ષા છે. આપ આપના વર્તુળમાં  ઈ-મેઈલ મોકલી આ સામયિકના પ્રસારમાં મદદરૂપ થઈ  શકો છો.

  સર્જકોને કવિતા પાઠવવાનું નિમંત્રણ.

   મળતાં રહીએ

   યોગેશ વૈદ્ય

Comments are closed.